Lp klient,

Anname käesolevaga teada, et Harju Maakohtu 05.10.2016.a. kohtumäärusega kuulutati välja AS Minicredit (pankrotis) pankrot. AS Minicredit (pankrotis) pankrotihaldur on volitanud Castovanni OÜ-d sisse nõudma AS Minicredit (pankrotis) võlgnevusi.

Isikutel, kellel on kohustusi AS Minicredit (pankrotis) ees palume tasuda võlgnetavad summad alljärgnevatel rekvisiitidel:

Saaja: Castovanni OÜ
Konto: EE662200221054779904 Swedbank
Selgitus: Laenuvõtja nimi ja isikukood


Anname teada, et AS Minicredit (pankrotis) ei ole inkassona esinevaid äriühinguid OÜ Directcom ja OÜ Postilennuk volitanud tegelema AS Minicredit (pankrotis) võlgade sissenõudmisega ega raha vastuvõtmisega.

Kõik maksed tuleb teha Castovanni OÜ-le.

Küsimuste korral palun võtke ühendust info@castovanni.ee või telefonil +372 682 5434.


Lugupidamisega,

AS MiniCredit (pankrotis) pankrotihaldur Martin Krupp
У важаемый клиент,

Настоящим сообщаем, что постановлением Харьюского уездного суда от 05.10.2016 г. акционерное общество MiniCredit (AS Minicredit) был объявлен банкротом.

Банкротный управляющий AS Minicredit (банкрот) уполномочил OÜ Castovanni истребовать задолженность AS Minicredit (банкрот).

Получатель: Castovanni OÜ
Расчетный счет: EE662200221054779904 Swedbank
Пояснение: имя заемщика и персональный идентификационный номер личности


Уведомляем, что AS Minicredit (банкрот) не уполномачивал фирм- коллекторов ОÜ Directcom и ОÜ Postilennuk заниматься истребованием задолженностей AS Minicredit (банкрот) или приемом денежных средств. Все платежи должны осуществлятся в адрес Castovanni OÜ.

С вопросами просим обращаться по адресу электронной почты info@castovanni.ee или по телефону +372 682 5434.


С уважением,

Мартин Крупп Банкротный управляющий AS MiniCredit